REGULAMIN RZECZOZNAWCÓW

U C H W A Ł A
Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki
Przy Zarzadzie Głównym
Związku Polskich Artystów Plastyków
z dnia 9 marca 2005 roku
w sprawie

REGULAMINU   RZECZOZNAWCÓW   KONSERWACJI   DZIEŁ  SZTUKI

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, zwana dalej ORKDS, postanawia powołać rzeczoznawców konserwacji dzieł sztuki oraz sprawować kontrolę prowadzonej przez nich działalności.

§2

Uchwała określa co następuje:

 1. kryteria i tryb powoływania rzeczoznawców,
 2. prawa i obowiązki rzeczoznawców,
 3. kontrolę działalności rzeczoznawców,
 4. działanie kolegiów rzeczoznawców.

ROZDZIAŁ II

KRYTERIA  I  TRYB  POWOŁYWANIA  RZECZOZNAWCÓW

§3

Na rzeczoznawcę konserwacji dzieł sztuki może być powołana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta z pełni praw publicznych i obywatelskich,
 2. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu konserwacji dzieł sztuki udokumentowane przede wszystkim tytułem magistra sztuki,
 3. posiada co najmniej 10-letni staż pracy w zakresie konserwacji dzieł sztuki (nie wliczając w to okresu studiów),
 4. posiada nienaganną opinię zawodową,
 5. jest członkiem Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków,
 6. otrzymała pisemną rekomendację dwóch rzeczoznawców ORKDS,
 7. uzyskała pozytywną opinię Okręgowego lub Międzyokręgowego Kolegium Rzeczoznawców,
 8. otrzymała pisemną rekomendację Zarządu Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków sporządzoną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Sekcji (zwołanego pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków  sekcji w okręgu, zawierającym termin i program, wysłanym na co najmniej dwa tygodnie przed zebraniem), podjętej w wyniku tajnego głosowania członków Sekcji – większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§4

 1. Rzeczoznawców powołuje, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na rzeczoznawcę popartego pisemną rekomendacją Zarządu Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki,  Prezydium ORKDS w czasie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia, po uzyskaniu, w tym czasie, od wszystkich Zarządów Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w okręgach ZPAP opinii w sprawie kandydatów.
 2. Wobec przedstawionych na plenarnym posiedzeniu ORKDS przez Zarządy Sekcji w okręgach ZPAP, kandydatów na rzeczoznawców można w terminie dwóch miesięcy zgłaszać do Prezydium ORKDS zastrzeżenia na piśmie wraz z pisemnym uzasadnieniem.
 3. Plenum ORKDS powołuje w czasie trwania kadencji rady, komisję do spraw rzeczoznawców w składzie trzech osób.
 4. Komisja prowadzi dokumentację dotyczącą działalności rzeczoznawców w zakresie konserwacji dzieł sztuki i co sześć lat przygotowuje weryfikację listy rzeczoznawców ORKDS.
 5. Weryfikację listy rzeczoznawców przeprowadza Plenum ORKDS. 

    §5

 1. Wnioski o powołanie na rzeczoznawcę rozpatrzone negatywnie Prezydium ORKDS zwraca wnioskodawcom z odpowiednim uzasadnieniem w ciągu dwóch tygodni od dnia rozpatrzenia.
 2. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji Prezydium ORKDS do Plenum ORKDS w terminie 2 miesięcy od powiadomienia go o tej decyzji.
 3. Podtrzymanie negatywnej decyzji przez Plenum ORKDS na podstawie głosowania tajnego oznacza, że jest ona ostateczna.
 4. Wnioskodawca, którego wniosek został negatywnie zaopiniowany może ponownie ubiegać się o powołanie na rzeczoznawcę nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy.

§6

Rzeczoznawca powołany przez ORKDS otrzymuje od Prezydium ORKDS zaświadczenie i legitymację rzeczoznawcy ORKDS przy ZG ZPAP.

ROZDZIAŁ III

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RZECZOZNAWCÓW

§7

Rzeczoznawca może wydawać oceny, opinie, ekspertyzy, udzielać konsultacji w zakresie konserwacji dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, a w szczególności:

 1. wytycznych, projektów, programów, realizacji, dokumentacji, wniosków,
 2. zgodności wykonywanych prac z wydanym przez służby konserwatorskie zezwoleniem oraz uwarunkowaniami określonymi w umowie o dzieło konserwatorskie,
 3. oceny poziomu artystycznego
 4. oceny prawidłowości zastosowanej techniki i technologii konserwatorskiej,
 5. zmian w trakcie realizacji dzieła konserwatorskiego,
 6. uznania dzieła konserwatorskiego za wykonane,
 7. wnioskowania w sprawie dokonania poprawek,
 8. opiniowania kosztów dzieła konserwatorskiego.

§8

Opinie, oceny, ekspertyzy wydawane przez rzeczoznawców ORKDS powinny zawierać:

 1. imię, nazwisko i aktualny adres rzeczoznawcy,
 2. dokładne określenie na czyje zlecenie została wykonana opinia, ocena, ekspertyza,
 3. precyzyjne określenie przedmiotu i zakresu opinii, oceny, ekspertyzy,
 4. określenie liczby sporządzonych egzemplarzy opinii. oceny, ekspertyzy,
 5. określenie czasu wykonania opinii, oceny, ekspertyzy.
 6. prostokątną pieczęć z odciskiem tuszowym w kolorze błękitnym z napisem: imię, nazwisko, tytuł (niekoniecznie), “Rzeczoznawca ORKDS ZPAP w dziedzinie: wyuczonej i nadanej przez ORKDS”.

§9

Rzeczoznawca ORKDS ma prawo:

 1. wydawać opinie indywidualnie,
 2. brać udział w pracach zespołu rzeczoznawców lub komisjach konserwatorskich,
 3. wymagać od zleceniodawcy dokładnego określenia na piśmie zakresu opinii, oceny, ekspertyzy,
 4. wymagać dokładnego ustalenia terminu wykonania opinii, oceny, ekspertyzy,
 5. wymagać udostępnienia przez zleceniodawcę obiektu oraz pełnej dokumentacji powstałej do czasu zlecenia opinii, oceny, ekspertyzy,
 6.  odmówić wydania opinii, oceny, ekspertyzy gdy przez zleceniodawcę nie zostaną spełnione warunki umożliwiające sporządzenie takiego opracowania.

§10

Rzeczoznawca powołany przez ORKDS jest zobowiązany do:

 1. wykonywania swoich czynności w sposób bezstronny, według jak najlepszej wiedzy i z należytą starannością,
 2. podejmowania czynności rzeczoznawcy w zakresie specjalności, w której został powołany,
 3. odmówienia wydania opinii w sprawach, w których jest lub może być osobiście zainteresowany,
 4. zachowania w tajemnicy informacji uznanych za tajne, poufne lub zastrzeżone przez zlecającego wydanie oceny, opinii, ekspertyzy,
 5. zawiadomienia Prezydium ORKDS o zmianie swego miejsca zamieszkania,
 6. zwrócenia dokumentów określonych w §6 niniejszej uchwały oraz oddania zleceniodawcom wszystkich użyczonych przez nich w celu wydania oceny lub opinii materiałów, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o skreśleniu z listy rzeczoznawców ORKDS.
 7. przesyłania corocznego sprawozdania ze swej działalności na adres Zarządu Głównego ZPAP do archiwum Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki

§11

Rzeczoznawca nie może wydawać opinii, ocen i ekspertyz w przypadku, gdy ich przedmiotem są opracowania lub zdarzenia bezpośrednio związane z opracowaniami
lub działaniami, których twórcą – autorem, wykonawcą lub osobą odpowiedzialną z tytułu nadzoru jest rzeczoznawca lub jednostka jego zatrudniająca.

§12

Za sporządzone opinie, oceny, ekspertyzy rzeczoznawca ma prawo pobierać stosowne wynagrodzenie, którego wysokość regulują zasady i stawki wynagradzania twórców dzieł konserwatorskich uchwalone przez ORKDS.

ROZDZIAŁ IV

KOLEGIA  RZECZOZNAWCÓW

§13

Okręgowe Kolegium Rzeczoznawców w Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki tworzą rzeczoznawcy należący do danej sekcji.

§14

Dopuszcza się tworzenie na podstawie porozumień pomiędzy Sekcjami Konserwacji Dzieł Sztuki w okręgach ZPAP – Międzyokręgowych Kolegiów Rzeczoznawców.

§15

Kolegium Rzeczoznawców przy ORKDS tworzą Przewodniczący Kolegiów Okręgowych i Międzyokręgowych.

§16

Kolegium Rzeczoznawców ze swego grona w głosowaniu tajnym powołuje zgodnie z cyklem kadencyjnym w ZPAP:

 1. przewodniczącego,
 2. sekretarza.

§17

Przewodniczący Kolegium Rzeczoznawców jest zobowiązany co najmniej raz w roku zwołać zebranie Kolegium Rzeczoznawców.

§18

Kolegium Rzeczoznawców przy ORKDS ma prawo zwołać, poprzez podjęcie uchwały, plenum rady.

§19

Okręgowe i Międzyokręgowe Kolegia Rzeczoznawców mają prawo zaprosić do złożenia wniosku o rzeczoznawstwo wybranego przez siebie członka Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki ZPAP.

§20

Okręgowe lub Międzyokręgowe Kolegia Rzeczoznawców opiniują wnioski kandydatów na rzeczoznawców przed postawieniem ich pod głosowanie przez zebranie Sekcji.

§21

Kolegia Rzeczoznawców mają prawo formułować opinie i oceny w zakresie ochrony dzieł sztuki i zabytków w celu prezentacji ich przez ZPAP.

§22

Kolegia Rzeczoznawców mają prawo kontrolować i opiniować działalność rzeczoznawców ORKDS.

ROZDZIAŁ V

SKREŚLENIE  Z  LISTY  RZECZOZNAWCÓW

§23

Rzeczoznawca zostaje skreślony z listy rzeczoznawców ORKDS:

 1. w razie śmierci,
 2. na własny wniosek,
 3. w przypadku skreślenia z listy członków ZPAP,
 4. w przypadku gdy z mocy wyroku sądowego utracił prawo wykonywania zawodu,
 5. w przypadku gdy z mocy wyroku sądowego utracił prawa publiczne i obywatelskie,
 6. gdy bez uzasadnionej przyczyny notorycznie nie podejmuje działań rzeczoznawcy,
 7. gdy swoim postępowaniem naraża na szwank dobre imię rzeczoznawców,
 8. gdy nie przestrzega statutu ZPAP i regulaminu rzeczoznawców ORKDS,

§24

Wnioski o skreślenie z listy rzeczoznawców ORKDS zgłaszać mogą:

 1. rzeczoznawca w swojej sprawie,
 2. Zarządy okręgowych Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki na podstawie uchwały Walnego Zebrania sekcji

§25

Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje na podstawie uchwały Prezydium ORKDS.

§26

Od decyzji Prezydium ORKDS przysługuje odwołanie do Plenum ORKDS, które należy złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania tej decyzji.
Rozpatrzenie odwołania następuje zgodnie ze Statutem Związku Polskich Artystów Plastyków i Regulaminem Rzeczoznawców Konserwacji Dzieł Sztuki ORKDS.
Decyzja Plenum ORKDS, która powinna być podjęta w ciągu 30 dni, jest całkowicie ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 §27

 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 9 marca 2005 roku.
 2. Działalność rzeczoznawców powołanych na podstawie uchwały z dnia 26 października 1990 roku oraz uchwały z dnia 26 czerwca 2001 roku, w sprawie Regulaminu Rzeczoznawców Konserwacji Dzieł Sztuki ORKDS od dnia 9 marca 2005 roku podlega postanowieniom niniejszej uchwały.

Theme by Anders Norén