PRAWO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2018 r. Poz.2067

http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20190114_Zalacznik_nr_31.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1886/1

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1811/1

 

U S T AWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Tekst jednolity z 2017-06-07

(w załączeniu pdf)

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1595\

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2056

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0062

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/0928

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1674

 

W 2018 roku weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca zasad ustalania 50% kosztów uzyskania przychodu dla osób uzyskujących wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich (art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a, ust. 9b).

Do końca 2017 roku dla ustalenia ryczałtowych, 50% kosztów nie miało znaczenia jaki jest charakter utworu będący przedmiotem prawa autorskiego. Obecnie, dla zastosowania 50% kosztów niezbędne jest, aby spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1.      Przychód osiągany jest z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami,

2.      Roczne, 50% koszty nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (obecnie 85.528 zł),

3.      Przychód został uzyskany z tytułu działalności:

a) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

b) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

c) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

d) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

e) publicystycznej.

U S T AWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r . w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111791065/O/D20111065.pdf

 

8 obszar sztuki

dziedzina sztuk plastycznych

3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki

OBWIESZCZENIE Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6488358/Obwieszczenie%20ws.%20KZiS%20%20Dz_U%202018%20poz_227.pdf/67dfc893-a683-4c40-b2fa-e0a71aef0b6e

265 Twórcy i artyści

2651 Artyści plastycy

265105 Konserwator dzieł sztuki

265107 Konserwator zabytków architektury

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001609/O/D20181609.pdf

Theme by Anders Norén