REGULAMIN ORKDS

Regulamin Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki

Zadania

 1. Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dział Sztuki  (zwana dalej Radą) realizuje cele ZPAP oraz Sekcji /Gron Konserwatorów Dzieł Sztuki określone statutem ZPAP i regulaminem Rady.
 2. Rada dba o przestrzeganie etyki konserwatorskiej.
 3. Rada współpracuje z instytucjami i administracją państwową w realizacji zadań statutowych ZPAP, szczególnie w sprawach merytorycznych, związanych z konserwacją dzieł sztuki.
 4. Rada ustala wytyczne działania dla Prezydium Rady.
 5. Rada koordynuje i czuwa nad działalnością zarządów sekcji/ gron konserwatorów dzieł sztuki w okręgach zgodnie ze statutem ZPAP, regulaminem Rady i uchwałami, podjętymi przez władze związku.
 6. Rada zobowiązuje przewodniczących sekcji do składania sprawozdań z kadencji.
 7. Rada rozpatruje wnioski i postulaty zarządów sekcji/ gron konserwatorów dzieł sztuki w okręgach ZPAP.
 8. Rada powołuje komisje do realizacji określonych zadań.
 9. Rada na wniosek zarządów sekcji/ gron konserwatorów dzieł sztuki w  okręgach ZPAP rozpatruje kandydatury na rzeczoznawców i przedstawia Prezydium Rady wnioski o ich powołanie.
 10. Rada opracowuje regulaminy dotyczące działalności rzeczoznawców i powołanych przez siebie komisji oraz analizuje ich działalność.
 11. Rada rozpatruje odwołania dotyczące działalności Prezydium Rady.
 12. Rada koordynuje działanie i rozwój inicjatyw gospodarczych oraz organizacyjnych, mających na celu usprawnienie działalności gospodarczej i zawodowej członków.
 13. Rada podejmuje uchwały o zwołaniu Walnych Zjazdów Konserwatorów Dzieł Sztuki członków ZPAP.
 14. Rada podejmuje uchwały w sprawach członkowskich osób wykonujących zawód konserwatora dzieł sztuki na podstawie wniosków zarządów sekcji/ gron konserwatorów dziel sztuki w okręgach.
 15. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 16. Wszelkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
 17. Decyzje Rady wybiegające poza ścisły zakres jej działalności określonej regulaminem maja charakter postulatów i wymagają uzgodnienia z Zarządem Głównym ZPAP.

Zasady powoływania

 1. W skład Rady wchodzą prezesi sekcji/ gron oraz delegaci okręgów wybrani przez walne zebranie sekcji/ gron konserwatorów dzieł sztuki.
 2. Prezesi sekcji /gron reprezentują do 40 członków sekcji/ gron, a delegaci okręgów reprezentują każdych następnych 40 członków sekcji/ gron.
 3. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 4. Prezydium Rady składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy.
 5. W szczególnych wypadkach Rada może powołać do swojego składu osoby nie będące delegatami okręgów bez prawa głosu.

Zadania Prezydium Rady

 1. Prezydium reprezentuje Radę wobec władz ZPAP i na zewnątrz.
 2. Zarządza funduszami Rady.
 3. Realizuje działalność bieżącą w myśl uchwał władz środowiska konserwatorów dzieł sztuki zrzeszonych w ZPAP.
 4. Opracowuje plany działalności i ustala porządek obrad Rady.
 5. W szczególnych wypadkach powołuje komisje do określonych zadań.
 6. Powołuje rzeczoznawców w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.
 7. Podejmuje decyzje w sprawach członkowskich na wniosek Rady.

Theme by Anders Norén