Zapraszamy na szkolenie “Sztuka prawem chroniona”, które odbędzie się w Auli Akademii Sztuk Pięknych przy Plac Jana Matejki 13 w Krakowie

Harmonogram szkolenia 26.09.2018

 • 11.00 uroczyste otwarcie;
 • 11.15-12.45 I panel;
 • 12.45-13.30 obiad;
 • 13.30-15.00 II panel
 • 15.00-16.45 III panel
 • 17.00-18.00 dyskusja

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I – Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe

 • Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
 • Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych
 • Utwór zależny i jego ochrona

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany;

BLOK II –Autorskie prawa osobiste i majątkowe

 • Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
 • Utwory osierocone
 • Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy;

BLOK III – Umowy prawno-autorskie

 • Zasady konstruowania umów prawno-autorskich
 • Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich
 • Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie
 • Przykłady klauzul w umowachprawno-autorskich
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Treść bloku III: w/w plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi