28 marca 2017  Zarząd Okręgu Krakowskiego ZPAP przyjął wniosek Bożeny Boba-Dyga o utworzenie Koła Młodych.

„Koło Młodych jest obecnie z powodzeniem praktykowaną przez artystyczne stowarzyszenia branżowe formą przygotowywania i zachęcania do zapisywania się nowych członków, z jednoczesnym wdrażaniem ich zawczasu w rytm i sposób pracy w stowarzyszeniu, jest też jednocześnie formą pomocy dla młodszych kolegów i koleżanek w starcie w ich przyszłe zawodowe życie, a nawet źródłem dodatkowo punktowanych na uczelniach osiągnięć dla studentów. Koła Młodych z powodzeniem działają np. przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich czy przy Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków (zrzeszającym głównie architektów pracujących przy konserwacji budynków zabytkowych, acz nie tylko, bo należą tam również absolwenci ASP).

W obecnej dobie organizacje obywatelskie, tzw. trzeci sektor czyli ngo do którego należy nasz ponad stuletni Związek, przeżywają swój renesans; jest wiele form wspierania czy dotowania projektów związanych z tym sektorem, rosną możliwości sieciowania czy federalizacji. Informacje o tym skierowane do młodych i działania w tym zakresie, które mogą pomóc im być zawodowym artystą mogą być też zachęta do zapisywania się do ZPAP, a poprzez to do zachowania ciągłości pokoleniowej i rozwoju naszej organizacji. Trzeba nam młodych ludzi i świeżych rąk i głów do współpracy, a młodym potrzeba informacji jak działać w szeroko rozumianej przestrzeni kultury, potrzeba wsparcia starszych i doświadczonych kolegów. Potrzeba także współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, zwłaszcza w epoce rosnącej popularności działań synkretycznych czy intermedialnych oraz produkcji wydarzeń kulturalnych łączących wiele różnych gałęzi i dziedzin nie tylko artystycznych ale i technologicznych, społecznych, naukowych itd. Odpowiedzią na te wzajemne potrzeby może być powołanie Koła Młodych.

W Kole Młodych mogą się znaleźć (zgodnie ze statutem ZPAP) nowi członkowie do 5 lat od zapisania się do związku, młodzi absolwenci jeszcze nie zapisani, ale Koło Młodych bazuje na współpracy i kontaktach z Samorządem Studenckim krakowskiej ASP, a szczególnie Kołami Naukowymi na poszczególnych wydziałach. /…./ Koła Naukowe to środowisko młodych, prężnych osób, które ze wszech miar warto pozyskać dla naszego Związku i którym szczególnie warto pomóc zaistnieć w świecie sztuki!

Warto poprzez współpracę z młodymi /…./ , jeszcze na etapie studiów nauczyć ich działań na rzecz środowiska, na rzecz grupy zawodowej, zachowań prospołecznych i umiejętności pracy w NGO, po to by zachować ciągłość pokoleniową i wprowadzić najlepszych do ZPAP.

W ramach Koła planujemy spotkania tematyczne. Tematy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z Zarządem Okręgu oraz we współpracy z w.w. formacjami studenckimi po to, aby były odpowiedzią na ich potrzeby i uzupełnieniem wiedzy czy umiejętności zdobywanych w toku studiów.” [1]

Myślę, że w ramach rozwoju Koła Młodych powstaną sekcje z podziałem na specjalizacje. Na obecnym etapie jest już zaczątek takiej sekcji poprzez współpracę Sekcji Konserwacji Okręgu Krakowskiego z Kołem Naukowym na tymże wydziale, w ramach tej współpracy odbyło się już kilka wykładów gościnnych na wydziale (m.in. B. Boba-Dyga, P. Białko, Prof. W. Zalewskiego) narad roboczych, współpraca przy grze miejskiej, a także Koło Naukowe zaangażowało się wydatnie w przygotowanie obchodów Jubileuszu 60-lecia sekcji konserwacji.

Koło Młodych planuje się spotykać w Domu Plastyka. Podczas spotkań zapoznać się  z historią i działaniem związku, z jego obecnym zarządem i realizowanymi projektami oraz planami i strategiami. Być zapraszane na wernisaże do Galerii Pryzmat. Organizować własną doroczną wystawę, cykle spotkań, sesje tematyczne, wycieczki, objazdy, oglądanie wystaw, uczestnictwo w festiwalach i wydarzeniach.

Uroczysta inauguracja którą poprowadziła opiekunka Koła Młodych Bożena Boba-Dyga miała miejsce 9 czerwca w naszym Domu Plastyków  w Galerii Pryzmat- młodzi absolwenci i studenci ASP zwiedzali budynek, poznali Panią Prezes Okręgu Krakowskiego Joannę Warchoł, Kierownika Galerii Pryzmat Dariusza Milczarka-Trzeplę i pracowników Związku. Uroczyste powitanie i wystąpienia miały miejsce w Galerii Pryzmat, a po nich wykład  gościnny Koła Młodych Piotra Białko pt. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – adresowany do młodych konserwatorów.

Logo dla Koła Młodych Sekcji Konserwacji zaprojektowała Wiktoria Lasek -studentka Wydziału Konserwacji i Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

[1]  Głos Plastyków  O powstaniu Koła Młodych OK ZPAP, a może reaktywacji w nowej formie? – 28 marca 2017, Bożena Boba-Dyga

Fotorelacja